قث دام تازه سودجویان؛ فروش اکسیژن در هوای آلوده!

دام تازه سودجویان؛ فروش اکسیژن در هوای آلوده!

این روزها تخصص برخی سودجویان، شناسایی بحران و ماهی گرفتن از آب‌های گل‌آلود است.

جدیدترین مطالب روز