قث پلیس در کنار پسر بچه‌ای که تصادف کرده دراز کشیده. این خبر ثابت می‌کند هنوز انسانیت زنده است

پلیس در کنار پسر بچه‌ای که تصادف کرده دراز کشیده. این خبر ثابت می‌کند هنوز انسانیت زنده است

در سنت پائلو پسر بچه‌ای با اتومبیل تصادف کرده و بیش از آنکه از نظر جسمی صدمه دیده باشد ترسیده و این موضوع سبب اضطراب شدید و قفل شدن اندامش شده است. پلیسی که با این صحنه مواجه می‌شود به سرعت روی زمین می‌خوابد و با نگه داشتن سر کودک در دستش سعی می‌کند ضمن [...]
نوشته پلیس در کنار پسر بچه‌ای که تصادف کرده دراز کشیده. این خبر ثابت می‌کند هنوز انسانیت زنده است اولین بار در روزگاران پدیدار شد.

جدیدترین مطالب روز