قث مشارکت بخش خصوصی در ساخت هواپیما

مشارکت بخش خصوصی در ساخت هواپیما

مجلس در مصوبه ای سازمان هواپیمایی کشوری را موظف به تامین انواع هواپیما و بالگرد مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی کشور با اولویت حمایت از تولید داخلی کرد.

جدیدترین مطالب روز