قث دفتر آیت الله هاشمی: سخنان برخی اشخاص در مورد تهیه اسلحه ی ترور حسنعلی منصور توسط ایشان صحت ندارد

دفتر آیت الله هاشمی: سخنان برخی اشخاص در مورد تهیه اسلحه ی ترور حسنعلی منصور توسط ایشان صحت ندارد

جدیدترین مطالب روز