قث مخالفت شیعیان با فدرالی کردن لبنان

مخالفت شیعیان با فدرالی کردن لبنان

دولت بهار: مجلس اعلامی شیعیان لبنان با طرح فدرالی کردن لبنان و تبدیل آن به قلمرو حکومت دولت های کوچک مخالفت کرد و خواهان مقاومت علیه طرح دشمن صهیونیستی برای از هم پاشیدگی لبنان و تبدیل آن به دولت های کوچک فرقه ای شده است.

جدیدترین مطالب روز