قث تصاوير جالب از همرنگی و استتار حیوانات در طبیعت

تصاوير جالب از همرنگی و استتار حیوانات در طبیعت

حیوانات برای دفاع از خود و یا آماده شدن برای شکار دست به همرنگی با محیط می زنند. خداوند به حیوانات قدرت استتار و مخفی شدن داده است. یافتن حیوانات در چنین شرایطی سخت است و به دقت و تلاش بالایی نیاز دارد.

جدیدترین مطالب روز