قث آیا جامعه مدرن رو به انحطاط است؟

آیا جامعه مدرن رو به انحطاط است؟

مطمئناً بسیاری از جنبه‌های جامعه امروزی به اعتقاد اکثریت نمونه‌های انحطاط است، چه انحطاط اخلاقی چه انحطاط عمومی در استانداردها و کیفیت زندگی. باور عموم بر این است که از دزدی‌های کوچک تا جنایت‌های جدی خشونت‌آمیز دیگر از کنترل خارج شده است و این سند اصلی بر از دست رفتن اخلاقیات است. با این حال آمار و ارقام چیزی کاملاً متفاوت را ثابت می‌کند.

جدیدترین مطالب روز