قث تقویت زبان فارسی به مثابه تقویت هویت دینی و ملی است

تقویت زبان فارسی به مثابه تقویت هویت دینی و ملی است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه برای ما ایرانیان تقویت زبان فارسی تقویت هویت دینی و ملی است، گفت: کسب بقای این سرزمین در گرو حفظ هویت یعنی زبان است.

جدیدترین مطالب روز