قث تحقیق در مورد حق شفعه در حقوق مدنی ایران

تحقیق در مورد حق شفعه در حقوق مدنی ایران

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد حق شفعه در حقوق مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه *   فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه :73   فهرست مطالب :   پیشگفتار الف – موضوع تحقیق ب – هدف از انتخاب موضوع ج – روش تحقیق د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث مقدمه فصل اول : کلیات و مفاهیم مقدمه بخش اول : تاریخچه حق شفعه بخش دوم : مفهوم حق شفعه مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی بخش سوم : اوصاف حق شفعه مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد مسائل : مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث مسأله دوم : صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه مقدمه شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه شرط سوم : لزوم شرکت استثناء بر شرط شرط چهارم : محدود بودن شرکاء به دو نفر شرط پنجم : انتقال سهم مشترک بواسطه بیع چند نکته نکته اول : وقفی بودن حصة یکی از دو شریک بند اول : دیدگاه فقها بند دوم : دیدگاه قانونگذار نکته دوم : خیاری بودن بیع بند اول :‌ دیدگاه فقها بند دوم : دیدگاه قانونگذار نکته سوم : بیع فضولی نکته چهارم : اقاله بیع نکته پنجم : فسخ بیع فصل سوم : زوال حق شفعه زوال اختیاری وقهری اسباب زوال حق شفعه مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه الف: اسقاط حق پیش از بیع ب: فروش حصه از جانب شفیع مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه الف: فوریت در حق شفعه ب: ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن ج: تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه د: تلف مبیع پس از اخذ به شفعه فصل چهارم : اخذ به شفعه ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن شرایط شفیع دعوای اخذ به شفعه خلاصه و نتیجه گیری فهرست منابع    پیشگفتار مطالبی را که در پیشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوین ذیل مورد مطالعه قرار می‌دهیم:   الف – موضوع تحقیق یکی از مباحث مهم در آثار فقهی فقهای امامیه که در قانون مدنی ما نیز انعکاس یافته است، بحث شفعه می‌باشد. شفعه از دو مرحلة کاملاً متمایز از یکدیگر تشکیل یافته است : 1- مرحلة ایجاد حق شفعه : در این مرحله از شرایطی که باعث ایجاد این حق می‌شود سخن به میان می‌آید. 2- مرحلة اخذ بشفعه : در این مرحله سخن بر سر این است که حق شفعة بوجود آمده را با چه شرایطی و چگونه به اجرا درآوریم. موضوع مورد مطالعة ما در این تحقیق، بررسی مرحلة نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهی و نیز قانون مدنی می‌باشد، ولی برای تکمیل بحث خویش، فصلی را نیز به مرحلة دوم اختصاص خواهیم داد. ب – هدف از انتخاب موضوع هدف از انتخاب این موضوع، آشنائی با مقررات قانون مدنی دربارة این موضوع است و از آنجا که قانون مدنی این مقررات را از فقه گرفته است ریشه یابی مواد قانون مدنی در زمینة شفعه هم هدفی ضمنی می‌باشد. یعنی می‌خواهیم بدانیم که سیر پیدایش یک مادة قانون مدنی از ابتدا (یعنی آغاز مراجعه به منبع فقهی) تا انتها (یعنی صورت کنونی ماده که به صورت یک یا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اکنون مقررات قانون مدنی دربارة شفعه چیست؟ ج – روش تحقیق معمولاً چنین موضوعاتی اقتضای روش تحقیق بصورت کتابخانه‌ای را دارد، که من نیز از همین روش برای کار خود استفاده کرده‌ام. د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث مطالب تحقیق خود را در یک مقدمه، چهار فصل و یک خلاصه و نتیجه گیری، در پایان، ارائه خواهم داد : مقدمه : در مقدمه دربارة دو موضوع مهم یعنی اسباب تملک در حقوق اسلامی و نیز طبیعت خلاف قاعده بودن حق شفعه مطالبی ارائه خواهد شد. فصل اول : به کلیات و مفاهیم اختصاص دارد و در آن از تاریخچة حق شفعه، مفهوم لغوی و اصلاحی آن و نیز اوصاف و ویژگیهای بارز این تاسیس فقهی – حقوقی سخن به میان خواهد آمد.
دانلود با لینک مستقیم تحقیق در مورد حق شفعه در حقوق مدنی ایران

جدیدترین مطالب روز