قث چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم ؟

چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم ؟

اختصاصی از فی ژوو چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم ؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحه 26 فهرست مطالب چکیده : 4 مقدمه . 4 بررسی وضع موجود: 5 بیان مسئله . 5 جمع آوری اطلاعات (شواهد )1 . 6 پیشینه تحقیق: 8 تدریس : 8 مفهوم خلاقیت : 8 فرایند خلاقیت : 9 آموزش پرورش و خلاقیت : 9 خسارتهای ناشی از افت تحصیلی: 13 عوامل موثر بر افت تحصیلی : 13 دوستان نا باب .. 15 دلایل افت تحصیلی از نظر روانشناسان و اندیشمندان . 16 الف - علل فردی .. 16 ب - مشکلات خانوادگی . 17 -ج مشکلات محیطی و اجتماعی . 18 تجزیه و تحلیل اطلاعات شواهد :1 . 19 تقاضاها: 19 شاخص های کلاس فعال . 19 ویژگی تدریس خوب: 20 انتخاب راه حل های جدید موقتی (راه حل های پیشنهادی): 21 اجرای روش پیشنهادی و نظارت برآن : 21 شیوه برخورد با دانش آموزانی که تمایل به مشارکت در کلاس نداشتند : 22 شیوه برخورد با دانش آموزانی که با هم صحبت می کردند و مزاحم دیگران میشدند : 23 شیوه برخورد با دانش آموزانی که در کلاس حظور ذهن نداشتند : 23 مشخص کردن قواعد حاکم برکلاس : 24 گرد آوری اطلاعات (شواهد )2 . 24 نتیجه گیری: 25 منابع : 26 چکیده : هدف این پژوهش بهبود وضعیت یادگیری درس ادبیات دانش آموزان سوم راهنمایی به روش تلفیق تکنیک های خلاقیت با روش های تدریس است .روش تحقیق از نوع اقدام پژوهی بوده و گروه نمونه شامل 21 دانش آموز سال سوم راهنمایی است . . در این اقدام پژوهی تکنیک های خلاقیت (از جمله یورش فکری, تکنیک دلفی , تکنیک خلاقیت طرح شبکه ای مغز و تکنیک شوخی ) , را با روش های تدریس (از جمله روش تدریس مباحثه و مناظره ,روش تدریس فراگیری مشترک , روش تدریس تشکیل تیم های کلاسی و تدریس از طریق پرسش موثر ) ,تلفیق کرده و نهایتا منجر به یادگیری اثر بخش درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی شد . بدین ترتیب با درک کامل مطلب و دریافت نمره های بالا ,توسط دانش آموزا ن علاقه آنها به یادگیری و فعال بودن در کلاس افزایش یافته و منجر به افزایش اعتماد به نفس و انگیزه یادگیری آنها شد. همچنین مشارکت در فعالیت های گروهی و تعامل با گروه نیز در آنها تقویت یافت .
دانلود با لینک مستقیم چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم ؟

جدیدترین مطالب روز