قث مصری ها از ضایعات میگو پلاستیک ساختند

مصری ها از ضایعات میگو پلاستیک ساختند

دولت بهار: گروهی از مهندسان علوم زیستی در مصر با استفاده از پوسته میگو ماده ای جایگزین برای تولید کیسه های پلاستیکی ساخته اند.

جدیدترین مطالب روز