قث تسلط بر دو زبان از بروز زوال عقل پیشگیری می کند

تسلط بر دو زبان از بروز زوال عقل پیشگیری می کند

دولت بهار: به گفته محققان دانستن دو یا چند زبان، در مقایسه با کسانی که چنین دانشی ندارند، موجب حفظ بیشتر قدرت مغز با افزایش سن می شود.

جدیدترین مطالب روز