قث از «کاهش وزن ناگهانی» بیشتر بدانید!

از «کاهش وزن ناگهانی» بیشتر بدانید!

کاهش وزن غیر قابل توضیح می تواند نشانه ای از مشکل تیروئید باشد. پرکاری تیروئید که به نام بیماری گریوز نیز شناخته می شود یک نوع بیماری خود ایمنی است که انتشار مقادیر بیش از اندازه از هورمون تیروئید توسط غده تیروئید را موجب می شود.

جدیدترین مطالب روز