قث تصاویر/ جنایت فتح الشام (15+)

تصاویر/ جنایت فتح الشام (15+)

تروریست های فتح الشام (النصره) هنوز مناطق مسکونی شهرک های شیعه نشین فوعه و کفریا را هدف راکت های خود قرار می دهند.

جدیدترین مطالب روز