قث سرپرست مدیریت صادرات گاز ایران منصوب شد

سرپرست مدیریت صادرات گاز ایران منصوب شد

با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران علی امیرانی، سرپرست مدیریت صادرات گاز ایران شد.

جدیدترین مطالب روز