قث دانلود تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها

دانلود تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده: - هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، از میان 121 واحد دامداری، 53 واحد برای مطالعه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه که در مقیاس طیف لیکرت(از مخالف تا موافق) تنظیم شده بود و البته از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود در اختیار نمونه ها قرار گرفت. سپس داده های جمع آوری شده توسط آزمونهای آماری(آزمونt تک نمونه ای) تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون نشان داد که تعاونی روستایی دامداران ورامین در دستیابی به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و رفع مشکلات دامداری های عضو، در مجموع بسیار ناموفق عمل کرده است. البته نتایج تحلیل فرضیات که به ترتیب، رفع مشکلات و معضلات دامداریها، اعتماد اعضا برای همکاری و مشارکت، تامین نیازهای اعتباری، تامین خوراک دام و نهاده ها ، ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی، آگاهی بخشی کشاورزان و دامداران، جمع آوری شیر و حمل و نقل و ایجاد تاسیسات و بازاریابی و خرید و فروش می باشد، نشان از عملکرد ضعیف این تعاونی و نارضایتی اعضا دارد. لذا جهت بهبود عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی دامداران در رفع و حل مشکلات دامپروران می بایست پارامترهای اعتماد و ایجاد فرهنگ تعاونی، تامین اعتبارات، تامین نهاده ها ، انتقال علوم و فن آوریهای روز، خرید و فروش محصولات دامی و بازار یابی مورد توجه جدی قرار گیرد. واژگان کلیدی: شرکت تعاونی روستایی- تعاونی روستایی دامداران ورامین – عملکرد – رفع و حل مشکلات – دامداری ها       فهرست چکیده:    1 مقدمه    2 1-1 بیان مسئله تحقیق    6 1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق    9 1-3 اهداف تحقیق    10 1-4 فرضیات تحقیق    11 1-5 نوع روش تحقیق    13 1-6 محدودیت های تحقیق    14 2-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور    16 2-2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور    19 2-3 تعاونی و گذشته آن    23 2-3-1 تعریف و مفهوم تعاون:    23 2-3-2 تعریف و مفهوم تعاونی    24 2-3-3 نظریه های  تعاونی و اصول مرتبط به آن    25 2-3-4 تعاون در اسلام    26 2-3-5 تاریخچه تعاونی در جهان    26 2-3-6 تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران    28 2-3-7 تاریخچه تعاونی های روستایی شهرستان ورامین    32 2-3-8 سیر تاریخی شرکت های تعاونی در قانون اساسی ایران    34 2-3-9 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران     37 2-3-9-1 اهداف و وظایف سازمان     39 2-3-9-2 ارکان سازمان    39 2-3-10 سازمان تعاون روستایی استان    42 2-3-11 اداره تعاون روستایی شهرستان    43 2-3-12 اتحادیه های تعاونی روستایی    46 2-3-12-1 اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی    46 2-3-12-2 اتحادیه تعاون روستایی استان و شهرستان    47 2-3-13 شرکت های تعاونی روستایی    49 2-3-14 ارکان شرکت های تعاونی روستایی    49 2-3-14-1 مجمع عمومی    49 2-3-14-2 هیأت مدیره    50 2-3-14-3 بازرسان    51 2-3-15 موضوع و حدود عملیات شرکت های تعاونی روستایی    51 2-3-16 شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران    52 3-1 روش تحقیق    55 3-2 روش گردآوری اطلاعات    56 3-3 ابزار گردآوری اطلاعات    57 3-4 قلمرو تحقیق    58 3-5 جامعه آماری:    59 3-6 نحوه نمونه گیری    60 3-7 نحوه تنظیم پرسشنامه    61 3-8 پرسشنامه تحقیقی از دامداران عضو شرکت تعاونی روستایی (شهرستان ورامین)    63 3-9روایی و پایایی پرسشنامه    70 3-9-1 روایی    70 3-9-2 پایایی    71 3-10 روش تجزیه و تحلیل یافته ها    73 3-10-1 روش توصیفی    74 3-10-2 روش تحلیلی و استنباطی    74 4-1 توصیف یافته ها    77 4-1-1 سن اعضاء:    77 4-1-2 تحصیلات نمونه ها    79 4-1-3 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر تولید    81 4-1-4 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر پروانه    83 4-1-5 فراوانی اندازه دامداری ها «ظرفیت پروانه تولید»    85 4-1-6 میزان تولید شیر روزانه نمونه ها    87 4-1-7 وضعیت تولید گوشت سالیانه اعضاء    89 4-2 تحلیل فرضیات    93 4-2-1 تحلیل فرضیه اول    93 4-2-2 تحلیل فرضیه دوم    97 4-2-3 تحلیل فرضیه سوم    101 4-2-4 تحلیل فرضیه چهارم    105 4-2-5 تحلیل فرضیه پنجم    109 4-2-6 تحلیل فرضیه ششم    113 4-2-7 تحلیل فرضیه هفتم    116 5-1 جمع بندی و نتیجه گیری    133 5-2 ارائه پیشنهادات    142 منابع و مآخذ    148       شامل 164 صفحه Word
دانلود با لینک مستقیم دانلود تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها

جدیدترین مطالب روز