قث مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران

مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران

اختصاصی از فایل هلپ مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه  پروژه مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران
 
فایل  ورد قابل ویرایش 
فقط  7000تومان 
 

فهرست  مطالب :
 
چکیده: 1
مقدمه . 2
مسوولیت مدنی محجورین در حقوق ایران . 31
الف)تعریف محجورین .. 31
ب)مبنای مسوولیت محجورین .. 33
ج) قلمرو مفهوم ضرر . 34
د) نحوه تادیه خسارت ... 34
مسوولیت سرپرست صغار و مجانین .. 35
الف) نگاهی به قانون مسوولیت مدنی .. 35
ب) بررسی محشی ماده هفت ق.م.م . 36
الف) سرپرست قانونی .. 39
ب) سرپرست قراردادی .. 43
4) مبنای مسوولیت سرپرستان . 44
5) بیمه مسوولیت ... 47
نتیجه گیری .. 48
نتیجه گیری و پیشنهاد . 48
منابع . 71
 
 
 
 

چکیده: آنچه در این مقاله به رشته تحریر در آمده است شامل سه بخش می باشد که دربخش ابتدایی آن به بیان کلیاتی در باب مسئولیت و اقسام آن از جمله مسئولیت مدنی و نیزمحجوریت و انواع آن که جنون نیز یکی از این انواع می باشد پرداخته شده است
.بخش دوم به بیان قواعد و مبانی نظری تاثیر جنون در مسئولیت مدنی در فقه شامل قواعد اتلاف و تسبیب و حقوق عرفی شامل قواعد تقصیر و خطرمی پردازد و در بخش انتهایی مسئولیت مدنی مجنون با توجه به ماده 1216 قانون مدنی و همچنین ماده 7 قانون مسئولیت مدنی تشریح می گردد و   انتهای فصل اشاره ای دارد به مسئولیت مدنی دولت در قبال مجانین . کلمات کلیدی: مسئولیت مدنی- محجور- مجنون- تقصیر-قاعده-اتلاف-تسبیب-خطر-قانون
  دانلود با لینک مستقیم مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران

جدیدترین مطالب روز