قث دانلود تحقیق نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌

دانلود تحقیق نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مـقدمـه‌ : 1 . هدف‌ این‌ استاندارد تجویز مبنایی‌ برای‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ یک‌ واحد تجاری‌ به‌ منظور حصول‌ اطمینان‌ از قابلیت‌ مقایسه‌ با صورتهای‌ مالی‌ دوره‌های‌ قبل‌ آن‌ واحد و با صورتهای‌ مالی‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌ می‌باشد. برای‌ دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌، در این‌ استاندارد ملاحظات‌ کلی‌ درخصوص‌ نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌، رهنمودهایی‌ درباره‌ ساختار آنها و حداقل‌ الزامات‌ درخصوص‌ محتوای‌ صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ شده‌ است‌. چگونگی‌ شناخت‌، اندازه‌گیری‌ و افشای‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ خاص‌ در سایر استانداردهای‌ حسابداری‌ ارائه‌ می‌شود. دامنه‌ کاربرد 2 . الزامات‌ این‌ استاندارد باید در ارائه‌ کلیه‌ "صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌" که‌ براساس‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شود، بکار گرفته‌ شود. 3 . صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ (که‌ از این‌ پس‌ صورتهای‌ مالی‌ نامیده‌ می‌شود) برای‌ پاسخگویی‌ به‌ نیازهای‌ استفاده‌کنندگانی‌ تهیه‌ می‌شود که‌ در موقعیت‌ دریافت‌ گزارشهای‌ متناسب‌ با نیازهای‌ اطلاعاتی‌ خاص‌ خود نیستند. صورتهای‌ مالی‌ به‌ طور جداگانه‌ یا همراه‌ با سایر گزارشها، جهت‌ استفاده‌ عموم‌ ارائه‌ می‌شود.  مفاد این‌ استاندارد برای‌ صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ گروه‌ واحدهای‌ تجاری‌ نیز کاربرد دارد. 4 . در این‌ استاندارد واژه‌هایی‌ بکار گرفته‌ می‌شود که‌ در واحدهای‌ تجاری‌ (انتفاعی‌) اعم‌ ازخصوصی‌ یا عمومی‌ کاربرد دارد. واحدهای‌ غیرانتفاعی‌ برای‌ بکارگیری‌ الزامات‌ این‌ استاندارد ممکن‌ است‌ نیازمند انجام‌ تعدیلاتی‌ در عناوین‌ اقلام‌ اصلی‌ صورتهای‌ مالی‌ خود یا ارائه‌ اطلاعات‌ بیشتر باشند. 5 . نحوه‌ ارائه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری‌ بخشی‌ از موضوع‌ این‌ استاندارد است‌ لیکن‌ به‌ طور جداگانه‌ در استاندارد حسابداری‌  شماره‌ 14 مطرح‌ شده‌ است‌.   هدف‌ صورتهای‌ مالی‌    6 . هدف‌ صورتهای‌ مالی‌، ارائه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ است‌ که‌ برای‌ طیفی‌ گسترده‌ از استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ در اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ مفید واقع‌ شود. صورتهای‌ مالی‌ همچنین‌ نتایج‌ ایفای‌ وظیفه‌ مباشرت‌ مدیریت‌ یا حسابدهی‌ آنها را در قبال‌ منابعی‌ که‌ در اختیارشان‌ قرار گرفته‌ است‌، نشان‌ می‌دهد. به‌ منظور دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌، در صورتهای‌ مالی‌ یک‌ واحد تجاری‌ اطلاعاتی‌ درباره‌ موارد زیر ارائه‌ می‌شود:  الف‌ . داراییها،  ب‌  . بدهیها،  ج‌  . حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌،  د  . درآمدها،  ه  . هزینه‌ها، و  و  . جریانهای‌ نقدی‌.  این‌ اطلاعات‌، همراه‌ با سایر اطلاعات‌ مندرج‌ در یادداشتهای‌ توضیحی‌، استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ را در پیش‌بینی‌ جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌ واحد تجاری‌ و خصوصاً در زمانبندی‌ و اطمینان‌ از توانایی‌ آن‌ در ایجاد وجه‌ نقد کمک‌ می‌کند. مسئولیت‌ صورتهای‌ مالی‌ 7 . مسئولیت‌ تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با هیأت‌مدیره‌ یا سایر ارکان‌ اداره‌کننده‌ واحد تجاری‌ است‌. اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌ 8 . مجموعه‌ کامل‌ صورتهای‌ مالی‌ شامل‌ اجزای‌ زیر است‌ : الف‌.  صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ :   1 .  ترازنامه‌ ،   2 .  صورت‌ سود و زیان‌ ،      3 .  صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ ،  و   4 .  صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد  .  ب‌   .  یادداشتهای‌ توضیحی‌ .   ملاحظات‌ کلی‌ ارائه‌ مطلوب‌ و رعایت‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ 9 . صورتهای‌ مالی‌ باید وضعیت‌ مالی‌ ،  عملکرد مالی‌ و جریانهای‌ نقدی‌ واحد تجاری‌ را به‌ نحو مطلوب‌ ارائه‌ کند. تقریباً در تمام‌ شرایط‌ ، اعمال‌ مناسب‌ الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ همراه‌ با افشای‌ اطلاعات‌ اضافی‌ در صورت‌ لزوم‌ ،  منجر به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ نحو مطلوب‌ می‌شود . 10 . هر واحد تجاری‌ که‌ صورتهای‌ مالی‌ آن‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شود باید این‌ واقعیت‌ را افشا کند . در صورتهای‌ مالی‌ نباید ذکر کرد که‌ این‌ صورتها طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ شده‌ است‌ ،  مگراینکه‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مزبور مفاد تمام‌ الزامات‌ مندرج‌ در استانداردهای‌ مربوط‌ رعایت‌ شده‌ باشد . 11 . بکارگیری‌ نامناسب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ ،  از طریق‌ افشا در یادداشتهای‌ توضیحی‌ ،  جبران‌ نمی‌شود .     فهرست‌ مندرجات‌                       شماره‌ بند                .     مقدمه‌         1          .     دامنه‌ کاربرد     5     ـ     2          .     هدف‌ صورتهای‌ مالی‌         6          .     مسئولیت‌ صورتهای‌ مالی‌         7          .     اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌         8          .     ملاحظات‌ کلی‌     40     ـ     9              ـ  ارائه‌ مطلوب‌ و رعایت‌ استانداردهای‌ حسابداری‌     16     ـ     9              ـ  رویه‌های‌ حسابداری‌     19     ـ     17              ـ  تداوم‌ فعالیت‌     22     ـ     20              ـ  مبنای‌ تعهدی‌      24     ـ     23              ـ  ثبات‌ رویه‌ در نحوه‌ ارائه‌     26     ـ     25              ـ  اهمیت‌ و تجمیع‌     30     ـ     27              ـ  تهاتر     36     ـ     31              ـ  اطلاعات‌ مقایسه‌ای‌     40     ـ     37          .     ساختار و محتوا     77     ـ     41              ـ  مقدمه‌     42     ـ     41              ـ  تشخیص‌ صورتهای‌ مالی‌     47     ـ     43              ـ  دوره‌ گزارشگری‌         48              ـ  به‌ موقع‌ بودن‌         49              ـ  ترازنامه‌     57     ـ     50                  اطلاعاتی‌ که‌ در ترازنامه‌ ارائه‌ می‌شود     54     ـ     50                  اطلاعاتی‌که‌در ترازنامه‌یا دریادداشتهای‌ توضیحی‌ افشا می‌شود     57     ـ     55              ـ  صورت‌ سود و زیان‌     67     ـ     58                  اطلاعاتی‌ که‌ در صورت‌ سود و زیان‌ ارائه‌ می‌شود     63     ـ     58                  اطلاعاتی‌که‌در صورت‌ سودوزیان‌یادریادداشتهای‌توضیحی‌افشامی‌شود     67     ـ     64              ـ  صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ و تغییرات‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌         68              ـ  صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد         69              ـ  یادداشتهای‌ توضیحی‌      78     ـ     70                  ساختار     73     ـ     70                  افشای‌ رویه‌های‌ حسابداری‌     77     ـ     74                       شماره‌ بند                        سایر موارد افشا         78          .     تاریخ‌ اجرا         79          .     مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌         80              .     پیوست‌ :  نمونه‌ای‌ از ساختار ترازنامه‌ و صورت‌ سود و زیان‌         شامل 18 صفحه Word
دانلود با لینک مستقیم دانلود تحقیق نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌

جدیدترین مطالب روز