قث احیای یکی از مقتولان حادثه تیراندازی اراک

احیای یکی از مقتولان حادثه تیراندازی اراک

تعداد کشته های حادثه تیراندازی اراک با احیای یکی از مقتولان به پنج نفر کاهش یافت.

جدیدترین مطالب روز