قث نیمی از زعفران موجود در بازار تقلبی است

نیمی از زعفران موجود در بازار تقلبی است

نایب رییس شورای ملی زعفران گفت :برخی از افراد سودجو ساقه های زعفران را با مواد و رنگ شیمیایی اغشته می کنند و یا با واردت موادی چون کلاله زعفران از هندوستان و پاکستان زعفران تقلبی به مردم می دهند .

جدیدترین مطالب روز