قث پاشیدن وایتکس ، نتیجه ی جواب رد به خواستگار

پاشیدن وایتکس ، نتیجه ی جواب رد به خواستگار

یک دختر و پسر برای مدتی با هم دوست بودند ، پسر که در فکر خود مالکیت بر روی این دختر را می پروراند از وی خواستگاری کرد. اما دختر به هر دلیلی به او جواب منفی داد.
خواستگار سمج که دست بردار نبود با پیام های های تهدید آمیزش موجب رعب و وحشت در دل این دختر شد. او دائما” این دختر را به مرگ تهدید می کرد.
این وحشت تا جایی رسید که دختر می ترسید به تنهایی به محل کار خودش برود در نتیجه هر روز با آژانس رفت و آمد میکرد. تا اینکه روزی این مرد به ماشین آژانس نزدیک شده و وایتکس را بر روی بدن این دختر ریخت. گویا این دختر یک بار دیگر هم مورد اذیت و آزار این مرد توسط وایتکس قرار گرفته بود.
سرانجام با شکایت دختر مذکور این پرونده به جریان افتاد و محل ۲ سوختگی وی تأیید شد. متهم موردنظر تحت تعقیب قرار دارد.

جدیدترین مطالب روز